Ågården, Varnum 1618

Försäljning av Ågården, 1618

I Ås härads dombok från den 19 juni 1618 framkommer att Ingel i Falskog (Rångedala) och Anders i Härna hade fullmakt att sälja Ågården i Varnum på den dåvarande ägarens – Ingvar i Gammelstorps – vägnar. Gammelstorp ligger i Hällstad och tinget hölls denna sommardag i Rångedala och inte i Hällstad som är den brukliga platsen (åtminstone i senare tid), så kanske var det en anledning till att han skaffat ombud för försäljningen. Det tycks dock vara mycket vanligt att gårdsförsäljningar sköts av någon annan än ägaren själv, så avståndet är möjligen inte av vikt i sammanhanget.
Det var Peder (Per) Svensson och Lars Persson som köpte gården – var de kanske far och son? Det framgår inte helt tydligt var köparna var ifrån, men gissningsvis syftar ”ibidem” (=på samma ställe) tillbaka på sockennamnet Varnum. Avskrift nedan:

Upstege för Retten nämpndemännen Ingill i Faleskogh och Anders i Herna, fulmyndige på Ingewars wegnar i Gammelstorp, och tingskiötte ifrå  honom och hans arfuingar hans part som är – 2 ℔:de ränta i Ågården i Huarnum och till Peder Swenßon och Larß Perßon ibid, och deeras arfuingar till ewerldelige ägor medh alla deß tillydande ägor, och haffuer han wpburit aff Per – 66 1/2 och aff Lars 60 dah:r – p[?] der medh honom well åtnögdes, lagbuden och stånden effter lagen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *