Fängelse för owarsamt roende?

Ås häradsrätt 1855

I nedanstående avskrift från dombok (1855) redogörs för några drängars ovarsamma lek med två ekor, en septembersöndag på Tåsjön i Varnum, och dess rättsliga påföljd.

Inledningsvis något om personerna som förekommer i texten:

Den M. Williamsson som är målsägande och ägaren till ekorna ifråga, var Kapten Martin Williamsson på Skabo, född 1801 i Göteborg och gift med Eva Maria Sundler (född i Södra Ving). Wiliamson tog vid denna tidpunkt avsked från det militära och familjen skulle några år senare komma att flytta till Boarp.

Nämndemannen Per Jansson i Önne, som fick i uppdrag att instämma lagbrytarna till tinget, var min granne här i Öna för 160 år sedan, och dessutom min namne (då mitt ”andranamn” är Per). Han var Rebecka Persdotters förste make – Rebecka som är anmoder till så många personer i våra trakter. De fick fyra barn tillsammans, innan Per avled i galopperande lungsot 1858, bara 33 år gammal.

Drängen Anders Johannesson – sammanfaller gissningsvis med en Anders Jonasson född i Härna 1832, d.v.s. 23 år; denne man tjänade hos Andreas Pettersson i Esstorp vid tidpunkten ifråga. Man får i husförhörslängden reda på att Anders läser ”klent”.

Drängen Samuel Johansson – tjänade som dräng mellan 1852 och 1858 i det Esstorp vi idag kallar ”Hörders” (episoden utspelar sig några år före laga skiftets genomfördande). Samuel J. var född 1834, i Skräddaregården, och därmed 21 år gammal.

”Drängen” Samuel Larsson i Segerstorp var son till den dåvarande brukaren av Segerstorp, Lars Bengtsson. Samuel L. var född 1832 i Varnum, och alltså 23 år gammal.

”Drängen” Andreas Andersson var 15 år gammal och faderlös sedan fyra år tillbaka, vid tillfället ännu boende på Stommen i Varnum, med sin mor och fem syskon.

Ur Domboken, Ås Härad (1855, n:o 49)

Nämndemannen Pehr Jansson i Önne anmodas härmed att till Åhs Härads först infallande Laga Höstting instämma: Drängarne:
Anders Johannesson, tjänande hos Andreas Pettersson i Estorp [Tärby], Samuel Johansson i tjenst hos Sven Olofsson i Estorp, Samuel Larsson på Stora Segerstorp [Tärby] och Andreas Andersson på Hwarnums Stom [Stommen, Varnum], för det de Söndagen den 16:de dennes Kl 4 eftermiddagen olofligen tagit 2 stycken mig tillhörige Ekor och begagnat de samma till roning fram och åter å sjön mellan Skabo och Årnäs från hvilken färd de ej kunnat förmås afstå utan mötte mitt tjenstefolks warning till dem med hån. Under denna Lustresa har Samuel Larsson på Segerstorp genom owarsamt roende mot den andra Ekan sönderbrutit en Åra hvarefter Andreas Andersson på Stommen sönderslagit den andra.

Till följe häraf yrkas att Drängarne Anders och Samuel Johansson i Estorp, Samuel Larsson i Segerstorp och Andreas Andersson på Stommen hwar för sig måtte blifva bötfällde till Tre Rdl 16 S:n[?] Banco för det de, mot Härads Rättens FörbudsDom af den 5. October 1853 olofligen begagnat mina Ekor och obehörige gångstigar – samt dessutom Samuel på Segerstorp och Andreas på Stommen att ersätta de förstörde årorna, som woro förfärdigade af aspeträd med hwardera En Rdl Banco – hwarför förutan då detta oskick föröfvats wore der Sabbaten de måtte blifva bötfällde för Sabbats-brott.

Som wittnen för att styrka detta påstående instämmes: Korporalen Ståhls son Samuel å Prästås, Sophia Johansdotter på Enelund under Kyrkarp, Låtta Svensdotter på Hvarnums Stom, Johanna Andersdotter under Boarp och Augusta Lindholm i Fenneslunda Socken –

[?] talan i målet förbehålles äfwensom ersättning för Tingsresa och Rättegångskostnader.

Skabo den 18 September 1855.
M. Williamsson

att Drängarne Anders Johansson och Samuel Johansson i Estorp, Samuel Larsson Segerstorp, Andrias Andersson på Stommen är Co….rad intygas af Estorp och Segerstorp 20 Sptemb. 1855
[Underskrifter:] Bjannon[?] Sold. Nord

Att åberopade wittne äro kallade undantagande Augusta Linholm intygas Warnom den 23 Septemb.

Bjannon[?] Enkan Johanna Swensdotter


Saköreslängd (n:o 49)

Den sakfälldes…
Namn och hemvist:

Drängen Anders Johansson i Estorp
Samuel Johansson i Estorp
Samuel Larsson i Segerstorp
Andreas Andersson i Hvarnum Stommen

Förbrytelse: Sabbatsfredsbrott 3:16 [svårläst] 3:16

[Samma beskrivning av förbrytelse och straff för samtliga]

[Böter] Konungens ensak: 1.32
Kronan: 1.5.4
Häradet: 1.5.4
Åklagaren eller målsegaren: 2.37.4
Kyrkor och fattige: –
Summa: 6.32 *
Åklagarens och målsegarens namn jemte uppgift å kyrkor och fattige: Stridh
I saknad af tillgång till böter skola de sakfällde i stället undergå här nedan utsatte bestraffning: Istället för böter 3:16 fyra dagars fängelse vid watten och bröd och i stället för [svårläst] 3:16, åtta dagars fängelse.

* 6.667 riksdaler banco år 1855 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 573.8 SEK år 2018 mätt med konsumentprisindex.
6,667 riksdaler [det går 48 skilling på en daler] banco år 1855 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 19670 SEK år 2018 mätt med löneindex för manlig industriarbetare/hantlangare (löntagare fr o m 2005).
Källa: http://www.myntkabinettet.se/fakta/rakna_ut_penningvardet

Övriga källor

Ärendet beskrivs: Ås häradsrätt (P) AIa:118 (1855) Bild 5660 (AID: v530477.b5660, NAD: SE/GLA/11128)
Saköreslängden: Ås häradsrätt (P) AIa:118 (1855) Bild 6930 (AID: v530477.b6930, NAD: SE/GLA/11128)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *