Hästhandel med problem

En av de mest namnkunniga av Sveriges lantmätare och kartografer – Kettil Classon Felterus – satte spår i domboken när han karterade våra trakter i Ås härad, och i samband med det försökte att skaffa sig en häst:

– 1645 –
Dito kom för Rätten Landmätaren Kietell Claeßon
och inlade en SUPPLICATION förmälandes huru
som han haffuer kiöpt en häst aff Reingoldt
Leutnampts hustru, huilken her[r] Lars i Rångedala
haffuer honom affhändt, men Leutnampten
nekar, och säger at hans dräng icke war mechtigh
öffuer hans godtz, icke heller någon befallningh.
R[esoluti]o
Her[r] Lars skall RESTITUERA* Kiettell sin häst och[?]
Peningar igen, och Kietell Leutnamptens hustru
sin häst igen uthan någon gensägellße.

* Restituera = Återlämna till förutvarande ägare.

Ås häradsrätts arkiv, Domböcker vid lagtima ting, SE/GLA/11128/A I a/2 (1626-1653), bildid: C0101637_00114
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0101637_00114


Tillägg 11/1 2020: Kanske hade Kettil någon närmare anknytning till Rångedala-trakten än att han endast ritade kartor här. Det visar sig nämligen att han och hans hustru befinner sig i Rångedala även fem år senare (1650), se http://notiser.xn--trby-loa.se/kettil-classons-hustru/.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *