Öl och vin i Nitta

Nedanstående handlar om Werther och Hilda Carlsson på Torp i Varnum. De var syskon och födda på Ön i Tärby socken, senare utvandrade till Amerika. Hilda till Chicago där hon gifte med Linus Jansson (författarens farfars far). Enligt ett ärende i domboken för Ås härad 1883 har hon sålt öl och vin utan tillstånd. Hon var född 1864 och vid tillfället för domen endast 19 år gammal. Brodern Werther Carlsson ägde och drev affären – Torp i Varnum – och det var egentligen mellan honom kronolänsman Ericsson som det ursprungliga målet stod.

Här följer i kursivt utvikningar kring några av de inblandade personerna:

Någon tid senare förfalskade Werther växlar och försvann från orten 1886, till Amerika och gissningsvis Chicago, där systern hamnade. Syskonparet är emellertid svåra att spåra i handlingarna; Hilda kallade sig i Amerika för Öberg (uppenbarligen efter födelseplatsen Ön i Tärby). Det ska enligt uppgift från Louise W som hjälpt mig att leta i amerikanska källor finnas en E. W. Carlson född 1859, som dör 19 Sep 1893 i Summerdale, Illinois, men utan mer detaljerade uppgifter kunde vi inte fastslå att det verkligen var Edmund Werther från Tärby som det handlade om…

De båda ”Helandrarna” A.G. (Anders Gustaf) och J.E. som förekommer som ägare till Torp och bolaget ’A. G. Helander & C:o’ i domboksavskriften nedan – hade även andra kopplingar till Samuel Johansson i Sörgården, Finnekumla, Rångedala, ett av vittnena i ifrågavarande stämning:

De båda (A G Helander då boende i Fritlsa) förekommer även i Samuel Johanssons urarva konkurshandlingar, d.v.s. efter dennes död 1886. Det är tillsammans med A G Helander som Samuel har ”iklätt sig borgensförbindelser för J. E. Helander vid hans övertagande av handelsbolaget i Rångedala”. Även L. G. Olsson i Boarp har gått i borgen i samma affär. L. G. Olsson likaså kallad till nedanstående ting angående Torp i Varnum, som vittne, men infann sig inte, utan lät sig företrädas av nyssnämnde Samuel Johansson. Samuels son var för övrigt gift med L. G. Olssons dotter, så där hittar vi ännu en koppling – liksom att Samuels dotter Hilma senare kom att gifta sig med ovanstående Linus efter Hilda Naema Carlssons död. (Samuel Johansson var undertecknads farfars morfar)

På ämnet Helander kommer här en helt orelaterad utvikning kring försvunna pengar vid den stora sjösänkningen i Marsjön m.fl. sjöar: Örjan Hill skriver i sin bok ”Vi följer solen” (s. 105): ”En obekräftad historia omtalar att den förste arbetsledaren var A G Helander på Torpet i Varnum, som stack till Amerika med pengar, men eftersöktes av Albert Carlsson i Ön och kom tillbaka.

Historien om arbetsledaren som rymde till Amerika med pengar från sjösänkningsbolagets kassa har dock återberättats i flera varianter, med olika personer och detaljer. Det antecknas visserligen i husförhörslängden för Torp i Varnum, vid ett obestämt tillfälle i perioden 1867-76, att Helander ”Har troligen ej lämnat utflyttningsbetyg”. Varnum (P) AI:15 (1867-1876) Bild 35 / sid 62 (AID: v44714.b35.s62, NAD: SE/GLA/13613). … så där finns en antydan till att Helander inte befinner sig där han borde – det borde emellertid finnas protokoll eller domböcker som styrker uppgiften om penningstöld.

Min farfar Paul Jansson, född 1901, antecknade en snarlik uppgift men han hade fått berättat för sig att den förste arbetsledaren var en man som hette Hallberg, som tog emot c:a 5000 kr, som han rymde med till Amerika. (Paul skrev ingenting om att mannen eftersöktes eller kom tillbaka).

Vad som ligger bakom den här historien (oavsett version) har ingen kunnat säga. Om någon som läser dessa rader hittar något konkret, ta gärna kontakt med mig. Kontaktformuläret längst ned på sidan ska förhoppningsvis fungera, sök annars upp mig på nätet.

Nu åter till vad detta inlägg skulle handla om, avskriften av målet kring vinförsäljningen på Torp…

// Andreas Jansson, Ön Tärby, Fristad

Den som höll i pennan och protokollförde häradsrättens sammanträde 1883 har ingen avundsvärd handstil. Vissa delar är därför bristfälligt avskrivna, med frågetecken för outtydda ord och punkter där delar utelämnats [allt ej heller ännu avskrivet eller korrekturläst]:

Stämning av Lanthandlanden Werther Carlsson i Varnum Torp

Ås häradsrätt (P) AIa:146 (1883) Bild 7030 (AID: v530505.b7030, NAD: SE/GLA/11128)
Litt … n:o 146
Landthandlanden Werther Carlsson i Hvarnum Torp vare härmed kallad och stämd till inställelse inför Åhs häradsrätt vid innevarande års hösttings 2:dra allmänna sammanträde, som börjar å tingsstället Wäby den 29 i denna månad, att ansvara för i hans hus och med hans vetskap fortfarande bedrifna oloflig försäljning af vin och maltdrycker till försäljning på stället under såväl helg- som söknedagar.
Stämningen hörsammas vid laga påföljd.
Ekeslunda i Länsmanskontoret, den 13 Oktober 1883
J. G. Ericsson

Ås häradsrätt (P) AIa:146 (1883) Bild 7040 (AID: v530505.b7040, NAD: SE/GLA/11128)
Litt Naema N:o 147
Härmed uppdrager jag åt jungfru Hilda Naema Carlsson från Öhna i Tärby socken, att för min räkning utöfva försäljning af vin och maltdrycker uti det rum, som jag förbehållit mig vid försäljningen af den å hemmanet Torp i Hvarnums socken af mig uppförda byggnaden, under skyldighet att vid försäljningens utöfvande noga ställa sig författningens föreskrift till efterrättelse, vid äfventyr att om hon häremot bryter sjelf stånda det ansvar lag stadgar.
Borås den 1 Juli 1882. A. G. Helander
Innehafvare af rättighet att tillhandahålla allmänheten till förtäring på stället, af vin, öl porter kokadt kaffe.
Bevittnas af: Per Gustaf Pettersson i Björnsg.
Charlotta Pettersson m. h. i p. [d.v.s. ”med hand å penna”]

Litt Helander N:o 147
Landshöfdinge Embetet finner skäligt lämna sökanden Anders Gustaf Helander tillstånd att i sitt hemvist Torp, i Hvarnums socken hålla allmänheten till förtäring på stället tillhanda vin, porter, öl, dricka, kokadt kaffe och thé; skolande vid näringens utöfning Kongl. Förordningen den 7 sistlidne December lända till noggrann efterlefnad. Wenersborg i Landskansliet den 9 april 1867.
På Landshöfdinge Embetets vägnar: C. O. Almqvist, J. M. Ryding.

Ås häradsrätt (P) AIa:146 (1883) Bild 7050 (AID: v530505.b7050, NAD: SE/GLA/11128)
Litt Rydning n:o 147
[…]

Litt Klara [Klarns?] n:o 147
Protokoll, hållit å auktionen i Hvarnum Torp den 27 December 1878.
… aflidna hustrun Clara Helander tillhörande handelslägenheten, belägen å hemmanet Torp i Hvarnums socken bestående af ett tvåvånings trähus inrymmande handelsbod och boningshus m.m.
efter uppläsande af dessa vilkor, utropades lägenheten för 4000 kr, som genom flere bud och öfverbud uppgick till 5600 krono, hvilket högsta anbud gjordes af sterbhusdelegarna J. E. Helander och J. P. Larsson i Nolg. [?]
Förutom de uti förestående auktionsprotokoll upptagne vilkor är öfverenskommet emellan säljare och köpare att A. G. Helander äger nu som framgent för egen räkning begagnade rätt till ett rum uti lägenheten, som härmed ömsesidigt försäkras.
A. G. Helander, J. E. Helander, J. P. Larsson.
Bevittnas af: A. E.[?] Helander, J Sgtrömvall m.h.i.p.

Contrakt.
Den bolagshandel som undertecknade under firma A. G. Helander & C:o drifvit i Hvarnum Torp sedan den 10 jan 1879 kommer jag Larsson från och med i dag att derifrån utgå med rättighet för J. E. Helander att densamma ensam öfvertaga = = och hvadan jag Larsson på honom öfverlåter min andel hälften i såväl hus som varulager och fordringar.
Hvarnum Torp den 24 Januari 1880
J P Larsson J E Helander.

[18800124 köpebrev, Werther köper Varnum Torp av J. E. Helander]
Köpekontrakt.

Till Herr Werther Carlsson i Öhna har jag denna dag försålt min å Hvarnum Torp belägna landthandelslägenhet bestående af manbyggnad i två våningar.

===

lägenheten, hvilken säljes med samma rätt jag den äger och hvaraf jag varit innehafvare

Hvarnum den 28 Januari 1882
Werther Carlsson J. E. Helander
Köpare Säljare
På en gång närvarande vittnen: Samuel Johansson, Johannes Svensson Stommen

Ås häradsrätt (P) AIa:146 (1883) Bild 7060 (AID: v530505.b7060, NAD: SE/GLA/11128)

Litt Dal N:o 147
N:o 367 år 1880
Landshöfdinge Embetets uti Elfsborgs län och Dalslan

Ås häradsrätt (P) AIa:146 (1883) Bild 7060 (AID: v530505.b7060, NAD: SE/GLA/11128)

Landshövdingeämbetet uti Älvsborgs län och Dalsland utslag på det besvär A. G. Helander  i Torp anfört däröver, att Varnums sockens kommunalstämma den 29 oktober nästlidna år dels beslutat, att den vin-  och ölförsäljning, som utövades inom socken, skulle förbjudas att från och med den 1 påföljde december idkas såväl till förtäring på stället som till afhemtning, och dels stadgat ett vite af tjugo kronor för överträdelse av nämnde förbud; om upphävande av vilket beslut klaganden framställt påstående och i sådant avseende anfört, dels att beslutet vore olagligt och överskridande kommunalstämmans befogenhet, och dels att klaganden, på sätt jämväl i avskrift företedda resolutionen utmärkte, den 9 april 1867 och den 5 maj 1873 erhållet Landshövdinge Embetets i länet tillstånd att i sitt hemvist Torp i ovannämnda socken till förtäring på stället tillhandahålla allmänheten vin, maltdrycker och andra icke spirituösa drycker; över vilka besvär församlingen blivit å ny kommunalstämma den 5 nästlidne februari hörd och därvid efter omröstning med 789 röster mot 539 beslutat vidhålla överklagade beslutet; varefter och sedan kommunalstämmans ordförande i särskild skrift anfört att klaganden försålt sitt hemma torp i Varnums Socken och numera vore boende och skattskriven i Borås, även som att den ifrågavarande försäljningsrätten i hemmanet Torp numera utöfvades av J. E. Helander, klaganden avgivit påminnelser, såsom handlingarne visa. 

[höger sida]

? i Vänersborg i landskansliet den 21 mars 1881.

Landshövdinge Embetet har tagit handlingarna i detta mål i övervägande; och enär, emot klagandens bestridande, det icke är visat, att å ifrågavarande klaganden ostridigt tillhöriga utskänkningsställe sådana oordningar ägt rum, att klaganden kan anses hafva förverkat sin på ovan berörda tillståndsbevis grundade eller eljest lagligen tillkommande försäljningsrätt;  alltså och emedan kommunalstämma i allt fall icke äger, på sätt som skett, stadga vite i förevarande hänseende, hvari ansvarsbestämmelser finnas i särskild författning meddelade; ty varder överklagade beslutet till all kraft och verkan undanröjt. 

  År och dag som ovan 

    På landshövdingeämbetets vägnar: 

      Mats Zachrisson.

[Längst ned på högersidan och forts. till nästa sida handlar det om .]

Litt. Firma n:o 147 [Helander]
Att vittnet antingen i eget namn eller så som innehavare av handelsfirma A. G. Helander & c:o blivit för nästlidne år skattskrivet såsom ägare av den byggnad, vari ifrågakomna försäljning bedrifves, men att vittnet däremot ej blivit påfört skatt för inkomst av samma försäljning: att vittnet ej heller efter utgivandet av omförmälta bevis av den 1 juli 1882, hvilket blivit skrivet och till svaranden Hilda Carlsson öfverlemnadt samma dag, detsamma är daterat, haft eller för närvarande har någon inkomst av berörda försäljning, enär vittnet som på bemälde svarande överlåtit omtvistade rättighet endast och allenast för att därigenom söka få denna rättighet för sig bevarad, ej ålagt Hilda Carlsson någon redovisningsskyldighet för försäljningen, utan tillåtit henne, som i vittnets namn, enligt motbok med svaranden Werther Carlsson, av denne plägat köpa sitt behov av vin och maltdrycker, för egen räkning behålla vinsten av ifrågavarande försäljning såsom ersättning för sitt bestyr därmed att i särskilt det av svaranderne förut uppgivna, vid ovan omförmälda byggnads östra gavel befintliga rum varit för omvittnade bevis’ utfärdande afsett såsom utskänkningslokal utan att utskänkning av omstående drycker då utövats var som helst i byggnaden samt att ingendera af svarande äro i tjänst hos vittnet.

[Här nedan följer det mer svårlästa, själva protokollet från häradsrätten (jag har utelämnat en del avsnitt, och en hel del ord överhoppade vid första avskrivning, ersatta med punkter eller frågetecken]:

Ås häradsrätt (P) AIa:146 (1883) Bild 7080 (AID: v530505.b7080, NAD: SE/GLA/11128)

1883 den 30 Oktober


för den 4 nästl. September antecknade mål,
under … J. G. Ericson [kronolänsman], Åkl, samt
landthandlanden Verther Carlsson i Hvarnum Torp,
Idag om ansvar för olaga försäljning
af vin och maltdrycker, tillstädeskommo
såväl Åkl som Idag i egen person där ???g så lydande:
Handlanden Verther Carlsson … ?
jemväl s…art åtald på de af dess ombud
vid förra rättegångs-
tillfället anförde skäl samt ingif.. till stöd
derför utdrag af (tt) ??? ??? för den 16 sist.
januari n:o 40[?], hvaraf inh…tes att ut……
…. J. G. Ericsson åkl, samt Verther Carlsson och hans
[syster? el. piga?] Hilda Carlsson i Hvarnum Torp anhängigt mål ang. ansvar för olaga öl- och vinförsäljning, ?å svarande sidan företedda följande handlingar.

Ett bevis af denna lydelse:
”Härmed uppd…. jag åt et? sistn…?
2) Två så lydande tillståndsbevis? i afskrift
a) ” …. [svårläst] …. ch Vitt [för vittne?] Helander
b) ”I anledning af et? Vitt ..yding”
3:o) … af dessa tu köpehandlingar:
”Protokoll, hål … å et? Vitt …”
4:o) Ett så lydande utslag:
”N:o 367 år 1880 LandshöfdingeEmbetet ch Vitt Dal”
Dels? in..t? ingif.. och åberopar Idag utdrag
af (tt) ??? ??? för den 17 mars innev. år n:o
108, enligt hvilket vittnesförhör då blifvit
i nyssnämnda mål anstäldt med
Handlanden A. G. Helander i Borås, hvilken

Ås häradsrätt (P) AIa:146 (1883) Bild 7090 (AID: v530505.b7090, NAD: SE/GLA/11128)
dervid berättat: ”att v:t antingen i eget
namn eller såsom innehafvare af ett Litt firma”
hv… Helander ……t att ofvan om-
förmälda lägenhet ej blifvit af J. E.[?] Helander till
Verther Carlsson försåld med annan eller bättre
rätt, an jä??? egt? samma? lägenhet.

Åkl. anser dock att … afseende ej bör företas? vid hvad
Idag till sitt svarande från ansvar

[…]

Ås häradsrätt (P) AIa:146 (1883) Bild 7100 (AID: v530505.b7100, NAD: SE/GLA/11128)
utlemnats af en S:dens piga samt att v:t efter
den 4 maj innevarande år druckit vin
i S:dens bostad men att v:t ej kan ….
sig huruvida det varit af? den? icke någon främmande
person som bjudit v:t derpå.

5:o) Johan Settergren: att v:t vid flere till-
fällen under de tider åtalen afser, såväl
sön- som söcknedagar i S:dens bostad
köpt både öl och vin, hvilka drycker ut-
lemnats af en i S:dens tjenst an-
ställd piga samt derefter försålt i det
i ofvanintagna handlingar omför-
mälda rum, erinrande sig at der-
jemte , att v:t under samma
tid blifvit af en del vänner bjuden på vin, som reqvi-
rerats på enahanda sätt, som om-
vittnadt är.

[…]
Ås häradsrätt (P) AIa:146 (1883) Bild 7100 (AID: v530505.b7100, NAD: SE/GLA/11128)
[femte raden nedifrån, vänster sida av uppslaget:]
Efter anteckning häraf föeträde v:t Clas
Jansson och tillägger till sitt vittnesmål,
att ?ngert? Larsson i Härna någon dag under
förlidna sommar genom v:t köpt öl
af en s:dens bodbetjent samt att
[höger sida]
v:t, efter att hafva af S:dens piga
fått låna såväl butelj som glas,
dessa gått [ofon?] der? alldeles invid S:dens bostad
löpande allmäna landsvägen och

Ås häradsrätt (P) AIa:146 (1883) Bild 7100 (AID: v530505.b7100, NAD: SE/GLA/11128)
[höger sida nära slutet]
den piga som till vittnena ut-
lemnat öl varit anstäld af A.G. Helandrs
och icke i S:dens tjenst samt att omvittnade
butelj och glas ej lånats af S:den utan af denna piga, bestrider?
S:den ??? allt fr… ?å nu afgifna vitt-
nesmålen samt anhåller om vittnes-
förhör med en Samuel Johansson
i Rångedala Sörgåeden och L. G. Olsson i Boarp [Lorentz Gustaf Olssons dotter Olga var gift med Samuels son Herman]
, hvilken sistnämnde
doch ej finnes vid R:n tillstädes, ehuru
han blifvit kallad att denna dag här-
städes sig infinna för att såsom vittne
i målet höras på sätt synes? af detta intyg:
Att undertecknad blifvit uti Vitt Soerg??”
Samuel Johansson är deremot närvarande och får vid .å..p? företräda
mot denna anför dock Åkl såsom jäf
att han förut af S:den användts såsom
ombud i målet, men finner
(tt) [att?] han berörda omständighet icke i och
för sig icke utgöra laga jäf samt ogillar derför
jäfsanmälningen med förständigande[?],
att [minnöje?] emot beslut för, i fall af


Härefter får Samuel Johansson utan vidare jäf aflägga sanningseden hvar-
efter denne upplyser att J. ? Helander vid
upprättandet af ofvan Nämnda ????? den 28 januari 1882
, dervid v:t varit närvarande
i …hjon? förbehållits A. H. Helanders samma rätt till
omtvistade rum som desse dertil?
förut egt.

Åkl bestrider dock allt afseende å
Samuel Johanssons vittnesmål med an-
märkning att A. G. Helander ej haft någon
rätt i ifrågakomna hänseende
med laglig verkan honom förbehållas

[här är L.G. Olssons lapp infäst, om att han intygar att han blivit kallad som vittne] […]

Ås häradsrätt (P) AIa:146 (1883) Bild 7120 (AID: v530505.b7120, NAD: SE/GLA/11128)

för att dels uttrycka att ofvannämnda
piga under omstämda? tiden ej varit i S:dens utan i Helanders
tjenst, dels ock så L. G. Olsson i Boarp
såsom vittne i målet hört angående
det af Samuel Johansson omvittnade
förbehåll anhåller S:den härefter upp…..et
öfverlemnar målet
till afgörande under yrkande om ansvar
å S:den för oloflig öl och vinförsäljning.
Ordföranden tillkännagifver, att besked
skall meddelas vid tingets slut.
UTSLAG
Vid upprop af det från förra samman-
trädet
[här följer ett ärende mellan Anders Persson i Mölarp, K:de [kärande] och A. G. Andersson i Hukebacka, S:de [Sökande].
Idag om ändring af dammbyggnaden …


Ås häradsrätt (P) AIa:146 (1883) Bild 7190 (AID: v530505.b7190, NAD: SE/GLA/11128)

  1. Edgång, kring hemfridsbrott eller tillmälet ”pinpetter”. Ågården, Bosgården Varnum. [Ej relaterat till Hilda & Werther]

Testamente Robert Bagge och Charlotta Bagge. [Ej relaterat till Hilda & Werther]


Ås häradsrätt (P) AIa:146 (1883) Bild 7220 (AID: v530505.b7220, NAD: SE/GLA/11128)

Hilda Carlssons överklagan 1883.

Här följer en avskrift av den (mer lättlästa) överklagan som Hilda Carlsson gjort av sin dom – Hilda var syster till Werther, och uppenbarligen den som serverade de spirituösa dryckerna till maten på Torp.

Litt Göta n:o 159

Kongl. Majt:s och Rikets Göta hovrätts utslag på det besvär, Hilda Karlsson i Varnum anfört där över, att sedan kronolänsmannen J. G. Eriksson i särskilda stämningar till första och andra sammanträdena under innevarande års vårting med Ås härad yrkat ansvar och klaganden för det hon i sin bostad utan tillstånd för sålt öl och vin till förtäring på stället och därmed Fortsatt, även efter det första Stämningen blivit henne delgiven; så har häradsrätten i utslag den 2 sistlidne juli sig utlåtit: Att enär klaganden erkänt, att hon under omstående tiden till försäljning på stället försålt vin och maltdrycker, utan att hon visat sig hava förvärvat rättighet till utövande av sådan försäljning, Dömdes, med stöd av 11 och 20 §§ i Kongl. förordningens den 18 september 1874, angående villkoren för försäljning av icke spirituösa drycker, klaganden att för olovlig efter det åtal därför mot henne anhängiggjorts, jemväl fortsatt försäljning av vin och maltdrycker böta för varje gång, sådant åtal skett, tio krono eller tillhopa tjugo kronor, 

[Resten av texten är överstruken med fyra lodräta streck men lyder som följer:]

 därav två tredjedelar tillfölle åklagaren och en tredjedel Hvarnums sockens fattigkassa, hvarjemte klaganden ålades gottgöra i målet avhörda vittnet J. E. Helander i Hvarnum Torp För dennes inställelsebesvär, med 8 kr varande vid besvären fogad en av J. A. Carlson och Carl Andersson i Öhna, en för begge och begge för en, ingången, till vederhäftigheten styrkt borgen för de klaganden ådömde böter: Gjort i Jönköping den 27 september 1883.

Kungliga hovrätten, som tagit handlingarnas innehåll i övervägande finner själ icke har förekommit, ledande till ändring i häradsrättens utslag.

Till konungens befallningshavande i Älvsborgs län sändes för verkställighet ett exemplar av detta kungliga hovrättens utslag jämte ovannämnde borgen, Hör av styrkt avskrift skall bland handlingarna härstädes förvaras. 

Vill klaganden söka ändring i detta utslag, har hon att, sist å fyratiofemte dagen här efter, före klockan tolf till Kongl. Majt. i Dess Justitie … Expedition ingiva underdåniga besvär, vilken derest icke klaganden själv den underskrivet, skola vara undertecknade av författaren hvilkens syssla eller vistelseort jemväl utsättes, samt åtföljde af klagandens lagligen utfärdade fullmakt för inlämnandet, ifall [formalia följer här].

På Kongl. Hofrättens vägnar:

F. W. Björkman (Sigill) [då detta är en avskrift i Ås häradsrätts dombok finns på platsen inget sigill, utan det står endast ”(Sigill”) just så].

/ G. Lundblad.

https://photos.app.goo.gl/g44MeE7muNz61AgX6

Källa: Ås häradsrätt (P) AIa:146 (1883) Bild 7230 (AID: v530505.b7230, NAD: SE/GLA/11128)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *