Rökning under skriftermål

Ett utdrag från sockenstämman 18 maj 1732 i Varnum

Anno 1732 d. 18 Maij, wardt sochnestämma hållin […]

3. När man tilsporde Sochnemennen,
om någon i Sochnen wore i någon
måtto förarglig i sitt lefwerne,
hördes Gudi lof, och intet kla-
gomål öfwer någon, undantagne
att några hafwa then oseden
att […under?] skriftermål* sitta
man i klockare-stugan och rökia
Tobak, och komma så in vid
slutet, och giöra buller : Sådana
måste antingen i stillhet gå in i
g:z hus, eller ock stå i wapnhuset
til des Skriftermålet är förbi;
Men om sokn gå til g:z bord** sam-
ma gång, böra de namngifwas
at the måste undergå thet Straff, som
kyrkio-lagen dem pålägger, som oskrif-
tade smyga sig fram til then h. nattwarden.

Källa: Varnum (P) C:1 (1688-1756) Bild 91 / sid 171 (AID: v44718.b91.s171, NAD: SE/GLA/13613)

* Skriftermål = De moment före nattvardsfirandet där församlingen får syndernas förlåtelse
** Om socknen går till Guds bord = Om församlingen emottager nattvarden (nattvardsgång)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *