Denna vanvettiga käringen

...med mera – ett par ärenden från Ås häradsting 1674.
(dhen 22 och 23 Junij)


[Kerstin Swensdotters död – Tärbybor förhörs, då deras hundar misstänkts ha orsakat Kerstin Svensdotters död]
… då framkallades Tärbyboerne som senaste
Faste Lagh* att befrija sig från dhen
tillwijtelsen att dheras hundar icke wore
ohrsaak till Gambla Kerstin Swensdotters
dödelige afgång förleden wintras ett åhr
sedan, mellan gården gierdet och Skrubbe.
Pähr Oluffsson i Skrubbe**, Måns Andersson
och Oluff i Tyskagården, Giösta huilcka bekände
att uti Giestebodh*** ibidem, war denne
wahnwettige Kiringen och hon som andre
bekom så mycket maat och dricka hon dhen
gången behöfde, men huru hon blef dödh
aflade dhe sin Edh, sig intet wara witterligt,
dhet samma giorde dheras Laggierdzmän****
Jon på Tåån, Oluff i Segridstorp [Segerstorp], Suen i Lilla
Segridstorp, Swen i Giäla [Väla?], Anders Pärsson
Pär och Arfwed i Larsagårdh, Anders i Öna,
Swenn i Sohlberga, Arfuid och Pähr i Estorp
och i Ty ehrkiendes dhe därföre nu och
framdeles frij.

[Om Bockakrok – en äng vid Viskan, nära Gingri]
2. Kom för rätten beskedelig Anders Jonsson
i Öhna Fullmäktig och myndig af samptlige
Grannarna i Tärby och angaf huruledes
dhe wore alle ens och dem emillan så
aftalt att Ländzmanen w:dt Suen Erichsson
Pijhl[?] skall så beholla ängen halfue bockekroken
på samma sätt och wijs som däs sahl
swärfader fordom Ländzmanen dhen åthniutit
hafwer.

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län (P) EVIIAAAB:58 (1674) Bild 1180 (AID: v190220.b1180, NAD: SE/VALA/0382503)

* Faste lagh. Meningen är oklar. Saknas något ord efter ordet ”senaste”, eller vad syftar det på? Senaste tinget? Jag har svårt att utläsa bokstäverna och orden på annat sätt än just så som jag skrivit av dem ovan. Rör det sig kanske om att Tärbyborna fäste lag? Lagfästa: ”Om handlingen att ”fästa lag”, utfästelse att avlägga ed”. Eller ska uttrycket utvisa en tidpunkt, ”senaste fastelag”? Det senare verkar mer långsökt i det inledande sammanhanget, där det är lättare att tänka sig att det borde handla om att avlägga ed.
Meningen kan med betydelsen av ”fastelag” (som tid på året) dock ses som fullständig och begriplig om man i ordet som lägger betydelsen liksom, alltså ”då framkallades Tärbyborna, [lik]som senaste fastelag, att befria sig från dhen tillvitelsen att …”. Men med en sådan betydelse borde samma bönder ha avlagt ed även på ett föregående ting … i anslutning till fastelagstiden? – Kontrollera detta. Kommentarer på betydelsen av meningen är välkomna tills detta är utrett.

** Skrubbe avser sannolikt Olofsgården, som ligger nära gården Gärde. Under den senaste tiden (troligen från 1800-talet och framåt) är det Lilla Farstorp som ensamt uppburit namnet Skrubbe, men i äldre tider gick även Olofsgården (Gästgivargården) i Tärby under detta namn.

*** Giestebodh = Gästabud – brukar innebära en fest med riklig förtäring och många inbjudna.

**** Laggierdsmän, lag-gärds-män, edgärdsmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *