Fru Bagges testamente

Ett tusende dahl. silfrmt eller Etthundrade Sextio Sex Riksdaler, trettio två Schillingar Riksgälds, är den summa, som jag anordnar och skänker till Rångedala Sokne Kyrka, af hvilken summa som skall blifva ett stående Capital och med säkerhet förräntas den årligen fällande sex procents räntan på följande sätt skall användas. Att nio Riksdaler blifva anslagne till fyra stycken fattige barns i Rångedala Sokn undervisning uti innanläsning i bok och Catechesen utantill och det öfriga, eller En Riksdal. till A.B.C. Böckers och Catechesers inköpande. Och som A.B.C. Böckers inköp ej ärfordras så ofta, som Catechesers, emedan de förra återlämnas; men de senare äro mer nödige för Barnen, att framgent, till öfning i Christendoms kunskapen, så är min villja, att Catecheser köpas till hvardera af de antagne Barnen, och att de hvar för sig få behålla den Cateches de undfått.

Barnen […] skola förhöras, hvad framgånge de gordt i läsning och Sin Christendoms kunskap, och de barn, Som då kunna försvarligt läsa, böra då afgå, och andra åter antagas i deras ställe, så att de altid äro fyra till antalet, och de bortgående få till sin nytta behålla sina Catecheser, att däruti flitigt öfva sig.

Detta ofvanstående Testamente, som till den Högste Gudens ära och hjerteligt medlidande och räddning för tillväxande ungdoms dyrt återlöste själar, samt äfven till någon ärkänsla för den vänskap jag af denna Församlings innevånare åtnjutit, under den tid jag hos dem varit, uprättadt är, vill Gifvarinnan hafva lämnat under ömaste vård och tillsyn af Kyrkoherden, som i Räkenskaperna därföre vid wallborgsmässo Soknestämma årl:n redovisar, hvar om han ock vänligen anmodas; varandes försäkrad, att Herr Kyrkoherden med de män han behagar tillkalla, så härmed handhafva, som de ingör den Högste domaren (Guden) en gång kunna ansvara och Gifvarinnans åstundan varit till soknens beständiga nytta i evärdeliga tider.

Likaledes skänker jag till Rångedala Sokne Kyrka en Summa af åtta Riksdaler Sexton schillingar Riksgäldsmynt, emot det, att den grafsten på Rångedala Kyrkogård, som betäcker min Sal. Mans Kyrkoherden Magister Sibergs graf, där jag ock vill, att min andelösa kropp efter min död skall nedsättas, måtte alt framgent så vara orubbad. Efven som jag till de fattige anordnar och testamenterar en lika summa, af åtta Riksdaler Sexton Schillingar Riksgäld, att denst ibland några de mäst behöfvande och Sängliggande Sjuke af Rångedala Sokns fattige utdelas, om hvars värkställande församlingens Pastor behagar besörja. Borås d. 25 Febr. 1808. Hedvig Eleonora Bagge.

Rångedala KI:1 (Sockenstämmans protokoll och handlingar 1769-1843) Bild 1040 / sid 200 (AID: v69438.b1040.s200, NAD: SE/GLA/13441)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *