Avsöndring Viås, Viared

Wi undertecknade försälja härmed till Torparen Johan August Johansson och hans hustru Johanna Sofia Olofsdotter på Löfåsen i Seglora socken, den oss gemensamt tillhöriga utmarken, som vi kalla Wiås, utgörande enligt särskild karta med beskrifning 20 tunland 1 kappland jordområde,

belägen intill hemmanet Näs Öfvergården i Seglora socken i väster,
hemmanet Ryssnäs i Torpa socken i öster,
Borås stads skogsmark Kulsjöbråte kallad i norr,
och Västersjön i söder

De inringade namnen är de som förekommer i köpebrevet. Den i handlingen omtalade kartan med beskrivning återfanns ej i samma akt; kartan ovan är häradsekonomisk karta från 1890-97. RT betyder ryttartorp.

för en öfverenskomme köpesumma Ett tusen femhunda (1500) kronor att tillträda den 14 nästkommande Mars som det nu befinns till hus, jord, skog och hägnader och som köpesumman är till fullo betald dels kontant och dels med Revers hvarder den härmed quitterad, så afhände vi oss och våra arfvingar ofvannämda lägenheten Wiås och förklarar Johan August Johansson och hans hustru Johanna Sofia Olofsdotter såsom rätte ägare därtill, förbindande vi oss att ansvara för alla i nämda lägenhet varande grafvationer. Alla med köpet förenade kostnader betalas af köpare. Till uttermera visso hafva vi detta köpebref i nedanstående wittnens närvaro underteckna låtit som skedde i Wiared den 27 Januari 1900

Johannes Magnusson egare af 7/48 mt
Johannes Gabrielsson d:o 1/16 mt m h å p [med hand å penna]
Anders Johansson egare af 1/8 mt
Anders Andersson egare af 3/38
Alfred Johansson egare af 1/16 mt alla ägare i Ingelsgården [gäller alltså ovanstående]

Andreas Magnusson äg 63/704 mant
August Johansson äg 3/392
Anders Johansson äg 1/88 ” m. h å p
Olaus Olofsson äger 3/32 ”
Gustaf Törnquist äg 1/32 mt
Karl Johan Karlsson äg 1/64 mt
Gustaf Pettersson äg 1/8 mt m h å p
Anders Pettersson äg 1/16 mt
Anders Gustaf Andersson äg 1/16 ”
alla desse ägare i Östergården

På en gång närvarande vittnen
Josef Gabrielsson i Wiared
Johan Alfred Andersson i Wiared

Med andre sidan stående köp förklara vi oss till alla delar nöjda

Löfåsen i Seglora socken den 15 Mars 1900
Johan August Johansson
Johanna Sofia Olofsdotter
Båda med hand å penna

På en gång närvarande vittnen

Alfred Pärsson Näs
Linus Pettersson i Näs

Källa till ovanstående avskrift: Lantmäteriet / Historiska kartor
Aktbeteckning: 1583k-avs626, s. 4-5
Län: Älvsborgs län
Kommun: Borås
Datum: 1900-05-21
Åtgärd: Avsöndring

Den i köpebrevet omtalade kartan med beskrivning har i skrivande stund inte kunnat återfinnas; den fanns ej i samma akt som övriga handlingar hos Lantmäteriet. Kartan som återfinns i detta inlägg är Häradsekonomiska kartan 1890-97 bladnamn ”Viaredssjön”. Rektanglar har satts ut kring de gränser som nämns i köpebrevet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *