Störtat utför Gethallsbergen

Ur domboken 1842, om timmeridentifiering
På begäran af Gustaf Svensson i Klåckaregården Rångedala Socken, infunno sig underteknade i Risbro, Gingrid Socken, för att besiktiga och beskrifva det Timmer, som derstädes — sistledne februarij månad, blefvit af Gustaf Svensson upplaggt, hvarom Rättegång emellan A. Pettersson, A. Nilsson, A. Gustafsson och Enkan Maria Johansdotter från Tärby Socken å ena och Gustaf Svensson, å andra sidan, vid Wedens Lofl. Domstol, är anhängiggjord
2:ne Twänne Tölfter Timmer dels 16dels 12 alnar och 5 st mindre Trän waranne?Ouppskrädt, som igjenkändes, emedan det blifwit störtadt, utför Gethallsbergen på Öre skog, och deraf tagit stöt i ändarne.
Sven Andersson i Risbro hemmawarande, förklarade, att han wid körhjelps-tillfället Lofwadt Gustaf Swensson, der[?] begärda uppläggningen, af wirket, som får qwarligga, intill dess, det wisar sig, hwems ägande rätten kan blifwa.
Sålunda förekommit och befunnit _
Betygar Risbro Qwarn den 21 Mars 1842
Per Larsson [?] Espered — Sven Torstensson i Hulud

[Samma ärende fortsätter på tre likande sidor, utan att tyckas komma vidare. Resolutionen torde finnas senare i tid, och detta vara en inlaga.]

Vedens häradsrätt (P) AIa:86 (1842) Bild 2720 (AID: v529700.b2720, NAD: SE/GLA/11122)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *