Om kyrkor

Nedan följer styckena under rubriken ”Om kyrckior”, från sidan 37-38 i den av Herman Lundström och kyrkohistoriska föreningen utgivna ”Kyrckiostadgar för Westerås stift” av biskop Johan Rudbeck, från första hälften av 1600-talet. Kursiv text inom [klamrar] är min egen.

CAP XV.
Om kyrckior.

 1. Kyrckiones äghor [äro] tweggehanda: fasta och rörligha.
 2. Fasta äghor äro kyrckionnes grundh eller wall,
  ther hon är bygd vppå. Item prestebool, klockarebool, stom-
  mar medh åker och engh, som ther till höra.
 3. Vppå thessa äghor skal hwar kyrckioheerde be-
  schrifwa een klaar [be]rättelse, huru store the äro, huru
  månge öreslandh theras råå och röö etc. Och läggia thet
  in vthi kyrckionnes kista och annat ther emoot sända till
  domkyrckian at bewara.
 4. Skola och vpsökias gammul bref, så monga, som
  kunna ther om finnas, förnyias, i kyrckionnes book in-
  schrifwas.
 5. The rörligha äghor äro och tweggehanda, nemb-
  ligha inventarium och kyrckionnes inkomst.
 6. Inventarium är åter: annat kyrckiones eghit, annat
  prestagårdzens och klockaregårds.
 7. Thessa inventaria skal och kyrckieheerden låta
  reenschrifwa och lefwerera annat i kyrckionnes kista, och
  annat til domcapitelet. [D.v.s. en inventarieförteckning till den egna kyrkokistan och en annan till domkapitlets.]
 8. Kyrckionnes inkompst är och tweggiehanda: åhr-
  ligh inkompst, som är bygningssädh etc, och owiss in-
  kompst [oviss inkomst], som är testamente, förähringar, böthe till kyrckian klockepenningar och penningar för lägherstädher [gravar].
 9. Vtaf kyrckionnes åhrligha inkomst skola the hol-
  las widh macht, hwadh taak och mur tilkommer, fenster
  och innanbygningh af the owissa inkomster.
 10. Kyrckiobalcken må sochnemännerna sielfwe hålla
  när hwariom är sitt stycke tildeelt. [Kyrkobalken måste här syfta på inhägnaden runt kyrkogården. SAOB har under uppslagsordet BALK ett exempel i den betydelsen, från Laurelius i KOF II. 1: 402 (1659): ”Muren eller balcken kringom Kyrckiogården”, samt en längre förklaring under ordet KYRKA, där med referens och exempel från Westerås kyrkiostadgar, d.v.s. denna text.]
 11. Ligger kyrckiegård nedher all, böthe hwar 3 m:?.
  Ligger huuss nedher, böthe 3 öre, och ware sochnennes een-
  saak, som i kyrckiobalcken står. [Kyrkobalken står här i sin ”normala” betydelse av kyrkolag.]
 12. Moste för den skull wijdh hwar kyrkio wara
  een eller twå kyrckiowäriande eller sysslomen, som kyr-
  kionnes inkompst vpbära och henne på bygningh flitigt och
  trolighen anwenda.
 13. The samma skola åhriighen göra biscopen eller
  prowesten ther rekenskap före, tå han visiterar.
 14. Moste och wara ther öfwer kyrckiorådh eller kyrc-
  kiones sexmän, hwilka skola befalla sysslomennerna, hwadh
  the byggia skola, hafwa inseende medh them och hielpa
  them vthfordra, hwadh som nogor till kyrckian gifwa skall.
 15. The skola och hafwa vnder hender beskeed, hwadh
  kyrckian tilkommer, them skall thet i händer inventeras
  och the thet sammaledhes androm.
 16. Ther kyrckia eller kyrckiegård genom slagsmål
  eller annat sådant äro wordne oskäre, som man pläghar
  kallat, tå skal ther ingen tijdhegärd ¹ hållas, för än saken
  är kungiord biscopen. Sedan schrifwer biscopen prosten till.

¹ ) Upsala-hdskr. tijdhegård.

Hela boken finns tillgänglig och någorlunda bra OCR-behandlad (sökbar) på https://archive.org/details/kyrkiostadgarfr00lundgoog/page/n4/mode/2up

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *