Tjuv i Kronans Kista

Anno 1646 dhen 28 octobris Laga Häradz Tingh höldt i Ååhs häradh i Hällstadh, Härna.

Dito kom för Rätten Anders Persson i dallebo [Dollebo, Varnum?], huilken
anklagades hafua fångat en tiuf, och lade honom i Cronans Kijsta*, huil-
ken brödtz uth, och ingen weet af huem. R[esoluti]o: efter[som] kijstan war gam-
mal, och alldeles förruthen, ty bliffuer saken till wijdare ran-
sakningh SUSPENDERAT och upskuten.

* Kista i betydelsen häkte eller fängelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *