Instening av Tolkabro Mjölqvarn och Åhlefiske

Insteningsförrättning öfver Tolka Bro Mjölqvarn och Åhlefiske.

År 1755 den 6 Septem. har, til fullgiörande af Kongl. Maijt:s och
Riksens Höglofl. Cammar Collegii uti Bref til Konungens Befallningshaf-
vande uti Wennersborg, under den 1 Octobris förl. år skiedde, och sedermera ge-
nom Konungens Befallningshafvande, uti skrifvelse af den 7 Novembri samma
år, till Häradshöfdingen i Orten, samt af den 4 i samma månad til underteknad
Lantmätare, i anledning deraf, Kundgiorde förordnande Häradshöfdingen med
Landtmätaren och Nämbdemän sammanträdt, at Instening om Tolkabro Fräl-
se Miölqvarn och åhlefiske, såsom innom Krono allmänningens Bruns Begrep
uti Elfsborgs Lähn, Ås Härad, Wings Sochn belägne, behörigen förrätta;
hvilka Lägenheter, med dertil lagde Kåltäppor och en liten åkerlycka, sedan de
år 1727 undersökte och Skattlagde blefvit, framledne Öfversten Wälborne
Herr Gustav Rudensparre i Lifstiden fådt emot jämgodt wederlag, af
Kongl. Maij:tt och Kronan sig tillbyta. Hvarwed HofRättsRådet
Wälborne Herr Georg Adolph Rutenschiöld, uppå wälbemälte fram-
ledne Herr Öfverstens EnkeFrus och arfvingars wägnar sig infunnit.

Enligt den här öfver författade Geometriska Charta och Beskrifning samt
ofvannämnde Skattläggnings Instrument, wärkstäldes Insteningen från Kronoall-
männingen på följande sätt, ofvan Bron så wäl som wed nedersta hörnet af ena
Kåltäppan 60 alnar å båda sidor från Qvarnen, blefvo ved ån upsatte Kantige
enkla råstenar eller visare, samt i östre här ifrån upp uti Backen i norra hörnet
af andra Kåltäppan ett trestena Rör, och i det Södra hörnet byggs ett knä väderstrek
uti en stor der Liggande Sten i RåLinien åt ån, at således innom dessa fyra
hörn- och ena sido-Råmärke, med tilhielp af ån, eller Qvarneströmmen, bägge kål-
täpporne, Qvarnen, Ålefisket och mölnarestugan äro belägne.
Widare wardt den uti Skattläggnings Instrumentet omtalte nordost från
Qvarnen belägne Lyckan, på det sätt omrösad, at som den samma formerar i
södra ändan 2:ne hvassa och i norre ändan ett hvast hörn, så uprättades i desse
3:ne hörnen 3 Stena Rör, samt efter gerdsgårds Krökningarne fants nödigt sättja
å wästre sidan af berörde Lycka, 2:ne och å den Östra sidan 3:ne Ledare, va-
randes, under hiertstenen af alla 3:ne stena rören, och ved de öfrige under sielfva
visarne Kohl och Tegelsten lagde, samt sedan wäl omskolade och skolningen
med Torf öfvertägt. hvad sielfva Damfästet beträffar: så tycks det så mycket
mindre varit nödigt att instena, som det tätt wid och uti sielfva åen beläget är.
at således dervid för framtiden icke något intrång befaras kan, hvar igenom allmän-
ningen i någor motto lidande varder.

Sålunda vara befunnit, och enligt föreskrefne Skattläggnings Instru-
ment instenat. Betygas.
åhr och dag som föreskrifvit står.
Johan Frid de Bruce, Magnus Beckman
Pehr Nilsson i Draered N.M. [nämndeman] Lars Svensson i Dållebo N.M.

Ovanstående text är en avskrift från Historiska kartor.
Aktbeteckning O172-51:1
Län Älvsborgs län
Socken Södra vings socken
Ort Tolkabro nr 1
Åtgärd Rågångsbestämning
Datum 1755
Lantmätare Magnus beckeman, med flera
Antal bilder 1

Observera att man lade kol och tegelsten under hjärtstenen och visarna!
Karta saknas i denna akt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *