Om en piga 1726

Här följer ett rättsfall kring vad som hände en piga 1726 när det kommit att råda delade meningar kring var hon skulle arbeta. Städjepenningar eller fästepenningar, som nämns flera gånger, var en summa som pigan eller drängen erhöll i förskott, och som också förband dem att arbeta kvar under hela den uppgjorda arbetsperioden.

Orsaken till att jag överhuvudtaget skrev av denna text var en mycket perifer person i min Tärby-släktforskning (inte min egen släkt): Nils Forsman, som vid denna tidpunkt visade sig vara frälsefogde och bo på Grundryd i Grovare socken.

Målet i Ås häradsrätt är avskrivet från följande källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Älvsborgs län (P) EVIIAABA:645 (1726) Bild 783 (AID: v377288b.b783, NAD: SE/VALA/0382503). Andreas Jansson.

13.

[Bild AD 783]

Uti Comministern wyrdige och wällärde H:r Anders Flobergs sinkliga tillstånd, företrädde deß Swåger Lieutnanten wälädle Jacob Ryzell och efter upwijst skriftelig fullmagt af d. 25 innewarande, Kärade till 

[Bild AD 784]

Ländzmans Enkan hustru Annicka Grundelia med deß dotter Märta Johans dotter i Grundry [Grundryd*, i Grovare], å hwilkas wägnar sig till gienswahr inställte, och der till sig begifwet, bemälte Annickas måg frälsefogden Wälachtad Nills Forßman [Nils Forsman], som är hustru Märtas man, och det uti efterfölljande måhl. 1:mo för det ofwanbemälte hustru emot Kongl. Maijt:s Tienstehions Stadga, skola inlåtit sig i handel och accord med Kärandens TienstePijga Maria Gustafs dotter, Söndagen före Larsmäße dagen sidstwekne, hwilket H:r Lieutnanten Rysell med en attest sub N:o 1 wehlat erhålla såsom ock med N:o 2, 3 et 4, att nästnämde Pijga uppå Larsmäße dagen och sedermera försäkradt H:r Comministern Floberg, med deß hustru, uti sin tienst förblifwa, 2:do hade H:r Floberg låtit instämma hustru Märta Johansdotter, för det hon skoladt med lockande och tubbande d: 12 Aug., som warit en bönedag, påtwinggadt bemälte Pijga Städje penningar till H:r Lieutnant Edmans tienst, hwilket allt med ofwanförmälte attester skall Kunna fulltygas [=bekräftas], som för Pijgan närwarande upläsne hon widkiände och besannade ; Hafwandes H:r Floberg genom en till Tingz Rätten ingifwen skrift detta måhl widlyftigare andraget, hwilken uplästes och ad acta lades. Wijdare hade ofwanberörde hustrus fullmächtige och målsman frälsefogden Forsman, låtit instämma H:r Comministern för ohemull beskyllning härutinnan, nekandes för öfriget till ofwan anförde punctar och äskade her uppå skiähl och bewijs, hwarföre h:r Lieutnanten Ryzell producerat till witne Klåckaren Bengt Swenßon i Härna [Bengt Svensson, Härna, klockare] och drängen Anders Carlsson i Bränning, då de utom någon exception aflagdt den wanlige witnes Eeden och derpå särskildt förhördes då Bengt Swensson witnade, att d: 20 Aug. då H:r Floberg med honom war stadd under hemwägen från Siögården i Grofwared, och Kommen till Grundry, har han föreställt Ländzmans Enkan, hwarföre hon tahlt med deß Tienstehion Pijgan Maria, då Enkan swaradt och bekiendt, att hon om Söndagen före Larsmässedagen, allenast henne, Maria frågadt, om hon skulle blifwa qwar uti JH:r Flobergs tienst, der på hon gifwit till swar deße ord: det wet jag intet, då Annicka Grundelia åter således sagt till sin dotter Elizabeth, om hon intet blifwer qwar, så skulle du fara till din Syster Lena, och bedja henne Komma hijt och Leija henne, hade eij wijdare att wittna, utan allenast att H:r Flobergs hustru, hade anmodat honom att hembära denne Pijgans fästepenningar som då har gråtit, hwilket han eij welat giöra utan gått sin wäg. Det reder witnet drängen Anders Carlsson i Bränning giorde sin Enlige utsago, att han fölgdt Pijgan både till

[Bild AD 785]

och ifrån Grundry Söndagen före Larsmässedagen, då gamla mor i Grundry frågadt Pijgan om hon skulle blifwa qwar eller eij, som swarat det wet jag intet, hwarefter gamla mohr till henne sagt: du lijder där ingen brödnöd, det till Pijgan swarat: det Kan jag intet säga, med mehre saker icke angått. Wijdare war intet att påminna, än H:r Lieutnanten Rysell, påstod att hans Svåger H:r Comministern Floberg, måtte få behålla Pijgan uti sin tienst, som hon nu är, hälst Städjepenningarne till H:r Lieutnant Edmans tienst, blefwit henne påtwungne, samt fordrat expenser, dock utan ingifwen förteckning der å.

Vice versa hade frälsefogden Forsman låtit instämma bemälte Comminister för ohemull beskyllning uti nästnämnde måhl, och ytterligare Kärade Lieutenanten wällärde H:r Johan Edman, till H:r Anders Floberg å hwilkens wägnar deß Swåger H:r Lieutnanten Ryzell äfwenwäl sig infunnit, 1:mo för det han återställt fästepenningen** och inlagdt sig sig i handel med Pijgan Maria Gustafs dotter att blifwa i tiensten qwar, sedan hon tagit H:r Lieutnantens fästepenning, 2:do att tihlstå det han sällskapad med Klåckaren Bengt Swenßon och nämndemannen Lars Nillßon i [?]lfarp [Sölfarp?] d: 20 Aug, Kommit till Siögården och för H:r Lieutnanten berättadt, det pijgan Maria warit ledig utur hans tienst, 3:tio att bewijsa för hwad orsak skull H:r Comministern d. 10 Aug Klåckan 11, skickadt sin Sohn samt Pijgan Maria till Siögården, och frågadt H:r Lieutnantens folck om de willja blifwa qwar i tiensten eller eij, och 4:to för förorsakade expenser och Rättegångz omkostningar, samt ersättning för den tijd Pijgan Maria igenom deß förwållande, eij Kommit efter Tienstehions Stadgan uti hans tienst, hwaröfwer H:r Lieutnanten Rysell sig förklarade, att hans Svåger warit närmast behålla sitt Tienstefolck, denne Pijgan Maria, som efter upsägning på Larsmäßodagen [det är 10 aug.], färsäkradt sig de tilförande ingifne attester och edeligen afhörde witnen, hwarigenom tilmählet, att hafwa med henne handladt om tiensten, skall ophöra, nekandes sagdt, det hon woro ledig utur tienst, utan H:r Flobergs ord således warit, att H:r Lieutnanten intet hafwer behof till att med wåld låta afhämta henne uti sin tienst, emedan om dommaren skulle pröfwa, det hon borde Komma till honom, skulle han då fritt lämna henne, hwar med det af H:r Lieutnanten Edman åberopte witnet Klåckaren Bengt Svenßon 

[Bild AD 786]

i Härna, med sin utsago öfwerensstämmde, men Nämndemannen Lars Nillsson i Ulfwered, hade intet omständeliget witnesmål, utan sade sig allenast hördt de orden wid H:r Comministerns afresa, I Kan wäl få Pijgan då, 3:tio förmente fullmächtigen H:r Lieutnanten Rysell, att intet wara stridande emot Kongl. Tienstehions stadgan, det H:r Flobergs Sohn warit Larsmäßodagen och begrågadt H:r Lieutnantens folck och de skulle blifwa qwar i tiensten.

RESOL:

Såsom utaf föregående Ransakning, samt de 2:ne Endeligen afhörde witnens, Klåckaren Bengt Swenssons i Härna och drängen Anders Larßons i Boßgården ibidem, utsagor befinnes, det Ländzmans Enkan hustru Annicka Grundelia, har Söndagen före Larsmäßo dag i åhr, förhördt Comministerns Ehrewyrdige och wällärde H:r Anders Flobergs Pijga Maria Gustafsdotter, om hon woro sinnad blifwa qwar i sin tienst; altderföre och i förmågo Kongl Maijt:s förnyade Stadga om lego och tienstefolck af d. 6 Aug. 1723 § 7, Kommer hon derföre att plichta 20 D:r smt till treskiptes [treskiftes], men deß dotter frälsefogden Nills Forsmans [Nils Forsman] hustru Märta Johansdotter, såsom sådant eij öfwerbevijst blefwit, derföre frijsades ; I lijka måtto för det nästnämde [=nyss nämnda] hustru Märta, skolat med tubbande d. 12 Aug. sidstwekne, påtwungit denna Pijga Städjepenningar till Lieutnanten wällärde H:r Johan Edmans tienst, emedan H:r Flobergs fullmächtige, Lieutnanten wällärde H:r Jacob Ryzell, eij gittadt fulltyga [=förmått styrka], huru wijda sådant med twång och tubbande, warit skiedt; Kommandes fördenskull denne Pija, som både med attester blefwit öfwerbewijst, och sielf tillstådt, att hafwa Lars mässodag efter förut skiedd upsägning, försäkradt H:r Floberg och deß hustru till att förblifwa uti sin tienst, nu deruti att blifwa qwar, till nästa lego stämmo Tijd [legostämmotid], eller nästkommande Micaelis åhret igenom, och blifwer fördenskull i anseende här till, h:r 

[Bild AD 787]

Comministern Floberg för fullmächtigen Nills Forßmans [Nils Forsmans] tilmäle om ohemull beskyllning befrijad, sammaledes för H:r Lieutnant Edmans anspråk och Städjepenningars återställande, efter som Pijgan föruth i hans tienst att förblifwa, försäkradt accord med denna Pijga, uphörer, såsom ock, att hafwa berättadt Pijgan wara ledig utur hans tienst, emedan som intet wijdare bijfall der till gifwet, är så wijda dommaren sådant lagligen skulle pröfwa, lijkaledes för Käromålet att hafwa upskickadt sin sohn till Siögården Lars mäßo dag, till att befråga H:r Lieutnantens folck om deras qwarblifwande, emedan som sådant högstbemälte Kongl förordning icke befinnes förbinda och för öfrige blifwa de så wäl af fullmächtigen H:r Lieutnanten Ryzell, som H:r Lieutnanten Edamn, utom ingifwne förteckning, fordrade expenserne uphäfne . hwad elliest angår Pijgan Maria Gustafsdotter, så emedan hon in för Rätten tilstådt, att före upsäijningz tijden hafwa tahlt med sin syster, som är i tienst hos H:r Lieutnanten Edman, huru wijda hon deruti skulle blifwa qwar ; Ty Kommer hon derföre att plichta sina 20 C:r Smt, så som ock för det hon tagit städie penningar att komma uti H:r Lieutnanten Edmans tienst, att denne sin wanart omgiälla [umgälla, bära följderna av] med ett åhrs löhn efter taxan, samt att återgifwa Städjepenningarne.

14.

Emot förestående resolution, hafwer Lieutnanten wälädle H:r Johan Edman uti ? punctis han låtit instämma H:r Comministern Floberg, under den högt ährade lofl. Lagmans Rätten, wädjadt, hwarföre ock honom åligger deß interponerade [mellanlagda] wad, som innom laga tijd är skiedt, fullföllja, och Stämning å sin wederpart, efter Kongl. Maij:ts Rättegång förordning af åhr 1695, uttaga.

Tingzplatzen Wäby d. 29 Octob: 1726.

* Mantalslängden för Grovare 1725 ger vid handen att Nils Forsman och hans hustru, är skattskrivna på gården Grundryd, just som texten nämner (Grundry). Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 (P) 67 (1725) Bild 2930 / sid 521b (AID: v224341.b2930.s521b, NAD: SE/RA/5520315)

**  Fästepenning: om penningsumma erlagd vid anställande av tjänstefolk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *