När Skräddaregården brann

Min farfars mormors mormors mormors bror, Torsten Persson, var den ene av åboerna på Skräddaregården i Tärby, natten till den 30 december 1750, då flera av gårdens byggnader brann upp i en eldsvåda. Torstens djur klarade sig, medan grannen Per Andersson förmodligen miste samtliga sina djur.

Försök till avskrift följer.

Andreas Jansson
30 nov. 2019

Åhr 1751 den 11 Februarii är efter
åboernes i Tärby Skräddaregård giorda
anhållan syn med besiktning förrättat uppå den
förolyckade brandskada, som å nedan skrefne
deras Ladugårdzhus jemte säd och foder och den
ena åboens nötkreatur natten emellan
d 29 och 30 December nästledne år timmat
å besagde 1/2:wa Cronan förbehållne
hemmanet som samma hus utj förswarligt och godt
stånd före branden warit så blifwa de och
enligt åhß Häradz Brandstodz förening af [åf?]
år 1737 Till det werdje som samma
utsätter tillika med säd foder och Creaturen
efter i orten warande gångbart pris
wärderade på sätt som underförmäles.

PER ANDERSSONS 1/4ding
En Loga med 2:ne Ladugolf om 15 ahl i Längden
10 D:o i bredden som år 1746 är å nyo upbygde
och aldeles före branden i förswarliget stånd war
utföres til widare ompröfwande _ _ _ _ 17:16
FÄHUS äfwenledes wid samma tid upbygt å
wästra gaflen på Ladan som befans
8 ahl i Längden 10 Dito i bredden _ _ _ 10:-
STALL tillika upbygt, och under ett tak som
emellan ladan och ?ähuset befants
4 ahl i längden jemte lika bredd med
föregående hus och beräknas till _ _ _ 6:8
FÅRHUS som APART är upbygt men efter
närwarande allmoges intygan
Öfwerdrages 33:24 [d.v.s. delsumma som överföres till nästa sida]
Bild 13 - Vänster sida
Öfwerdragit 33:24
uti förswarligt stånd 4 ahl i fyrkant upföres till 5:-
38:24
Dessutan är befunnit så wäl af
närmaste grannars giorda intyg
som nembdens bepröfwande at wid
samma olyckel. brandskada at till aska
lagdt och uppbrunit efterföljande sed:[?]
12 Skp Winter Roug som werderas
efter gångbart pris eller
markeg. [markegång]: à 1 Smt 16 % skp _ _ 18:-
9 Skp wår Roug d:o à 1 Sm 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11:8
20 Skp Korn D:o à 1 Smt 8: % skp _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25:-
3 Skp Blan Roug à 1 smt % skp _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3:-
10 Skp Hafre à 16 % skp _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5:-
Äfwenledes foder
24: Stackar höö foder à 1?S: _ _ 24:-
10: Lass halm ungefär à 1? Lass 10:-
_ _ _ 96:8
Följande Nöt Creatur äro och upbrundne
neml:
1 st RödRygget oxe _ _ _ _ _ _ _ 24:-
1 st Rödstiernet stut _ _ _ _ _ 16:-
1 st SwartRygget Koo _ _ _ _ _ _ 10:-
1 st Dito _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12:-
1 st Stoo Rödhielmet Dito _ _ _ 14:-
1 st Dito i Kalf??? _ _ _ _ _ _ 14:-
2 st Tyska får som wid inkiöpet
Kostade 36 stycket _ _ _ _ 6:-
6 st Swenska Dito à 2? _ _ _ _ _ 12:-
_ _ _ 108:-
_ _ _ 243:-
Öfwwerdragitz _ _ _ 243:-
Bild 13 - höger sida
TORSTEN PERSONS 1/4ding
En Lada af 1 Lega och 2:ne golf af samma
beskaffenhet som förenämbde åboens
war utföres efter föreningen till 17:16
KOBÅS äfwen under ett tak och af like
godhet: wid Östre sidan af Ladan
upbygt som upföres till 10:-
STALL i fäledet är upbygt wid södra
wäggen å ladan af 6 ahl i läng-
den 4 D:o i bredden som beräknas
efter föreningen _ _ _ _ _ _ _ _ 6:8
FÅRHUS under ett tak med den
andra åboens och af slik god-
het 4 ahl i qvadrat _ _ _ _ _ _ 5:-
_ _ _ 38:24
SÄD och Hööfoder är så för
denne som andra åboen aldeles
förbrändt neml:
12 skp Winter Roug à 1:16 _ _ _ _ 18:-
9 skp wår Roug à _ 1:8 _ _ _ _ 11:8
9 skp Korn à _ _ _ 1:8 _ _ _ _ 30:-
10 skp Hafre à _ _ _ _ 16 _ _ _ _ 5:-
20 Stackar höö à 1? styck _ _ _ _ 20:-
11 Lass halm à 1? styck _ _ _ _ _ 11:-
_ _ _ 95:8
_ _ _ 134
Utom detta är för bägge åboerne wid samma brand följande redskap upbrunnit
nembl:
1 Jernskod jemte en arbets wangn som ny
til werdje utföres _
3:ne st Klöfsadlar D:o
4 st arbetz selar Dito
1 dine? på en oxok och sjdd?
Summa _ _ _ 377
[Bild 14]
Slutad syn, tilspordes åboerna jemte
närwarande grannar och allmoge
huruwida de Kendt och witterligt ha de
på hwad sätt samma brandskada
utkommit antingen af rättan wåda
eller någons wangiömme* skiedt då det
beswarades efter enhälig intygan det
ingen war Kunnogt än at samma
Eld af rättan wåda skiedt är.
ärbiudandes åboerne ???w?ja den wanlije
Eden om slik wetenskap af Eldens utkomst
E??r? bägge
sålunda wara synt och befunit
betyga
Anders Lundahl
Anders Bengtson i Rångedala
Anders Gunnarson i Segerstorp

Källa: Protokoll vid syner och värderingar - Ås häradsrätts arkiv
SE/GLA/11128/A III a/1 Kartong. Protokoll vid syner och värderingar 1710-1839 (spridda år); handlingar rörande Ås tingshus 1752, 1787-1788 och 1811. Länk till originalhandlingen: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0104418_00012

* Eldsvangömma, vårdslöst handskande med eld. I Kristoffers landslag heter det: "Nu kan swa jlla athbæras, ath eldir warder löss j by, thet skeer antiggia meth wilia eller wangömo oc forsymilsom, eller aff waada; thet första skils j höghmælom."

Eller något förenklat: "Nu kan det bära sig så illa åt, att eld kommer lös i by, det sker antingen med vilje eller vangömma och försummelse eller av våda; det första avgörs som högmål (i högmälesbalken).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *