”Det kom till för en psalms skull”

Nedan följer en redogörelse av ett ohygglig händelse, ett mord som ”kom till för en psalms skull”, som förövaren själv uttryckte det. Målet upptogs i Ås häradsrätt den 4 januari 1619 så gissningsvis utspelade sig detta familjedrama i juletid 1618.

Fram kom för rette Jonn i Räfsered. Då talade fogden Bengt Nilsson till honom för han hade slaggit sin söstersonn til dödz, och frågade huadh orsaak hann der till hade?

Då bekiente han att det kom till för en Psalm[s] skuldh som han ville sjunga som döden led och Jonn begynntte en annan psalm, och hann som döde wille intett Siunga medh.

Då sade Jonn: ”Huij [vi = varför] siunger du icke medh?” och den andre tegh. Då sade Jonn: ”Får iag icke blifue her då kann iag stå op och gåå hem”.
I det samma steg Jonn oph öffuer bordet och tog honom på Axlenn som döden leedh och wille gå hem som hann sielf berettade. I det samma steegh hann bortt på Gulfuet, då mötte Hustru Britta i Horsaredh honom och badh honom sitta.

Då suarade Jonn: ”Fuller [=fullt och väl] tör iag sittia”.

Då suarade Peder som döden ledh: ”Intet är iag heller så rädder, iag tör och [också] sittie”.

I det samma wende de sigh emott huar annan, hann som döden leedh medh hanndenn och Jonn med Kniffuen, och slogh honom et slag och ei mera.

I det samma förde Peder Jonn ifrån Bennckrenne [bänkarna?], och sade: ”Morbror, huad wellen i migh?”.

I det samma [tag?] sade Jonn: ”Gack ifrån migh”.

I det samma togh Peder i Horsaredh förrbenämpde Peder i armen och ledde honom bortt och medh det samma föll hann nedh och döde.

Derförr Kunnde herridz Nembdh och iagh [jag] efter – 6 CAP i dråpemålsbalken medh willie icke fria hans lif effter[som] hann her tilstedes wore, och det Sielff bekiende och att hann så Utann all Orsack slog hann ihiäll.

”Att fria någon till livet” betyder enligt SAOB ”att icke ådöma någon dödsstraff”. Häradsnämnden skriver i målet ovan att den icke med vilja kunde fria hans liv… vilket väl då torde betyda dödsstraff?

Texten är varsamt bearbetad för läsbarhet.
Ön Tärby, den 16 feb. 2020
Andreas Jansson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *